Hjem/Oppbyggelig/Andakter

En tekst til konfirmanter og ungdom

Her følger et stykke fra boken "En liten bok til konfirmasjonen". Det er siste del av boken som er lagt ut.

Bli hos din Herre og Frelser Jesus Kristus! "Og nå mine barn, bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han åpenbares, og ikke bli til skamme for ham i hans tilkommelse!" 1. Joh. 2,28. Dette ord av den disippel som lå opp til Jesu bryst, bør du ta deg til hjerte! Bli hos den Herre Jesus, din trofaste Frelser og Forbarmer! Han er det verd. Han er død for deg og har utgytt sitt hellige og dyrebare blod for deg på korsets tre. Han har vunnet for deg syndenes forlatelse, livet og den evige salighet. Han har ofte banket på ditt hjerte i sorg og i gled og i onde og gode dager for å få deg til sin eiendom. Han har gått etter deg på alle dine veier, som den gode hyrde etter det tapte får, for å søke deg og gjøre deg salig. Han elsker deg mer enn far og mor, mer enn noe menneske på jorden kan elske deg, og han sier til deg: "Jeg har elsket deg med en evig kjærlighet, derfor har jeg dratt deg med miskunn" Jer. 31,3. Han vil ta imot deg i nåde, om du også er et stakkars syndig menneskebarn, kom bare trøstig til ham! Han har tålmodighet med alle dine svakheter og skrøpeligheter. Derfor kan du være ved godt mot. Han tar seg av deg med trofast kjærlighet og forbarmer seg hjertelig over deg. Alt hva du trenger, gir han deg. Han beviser deg stor nåde og alt godt. Du kan ingen steder ha det bedre enn hos ham. Han lenges etter deg, du er hans ros og ære, hans glede og lønnen for hans smerter. Han gråter over deg når du går på onde veier og vender deg bort fra ham. Han er den eneste som det er frelse i. Det er intet annet navn gitt i himmelen eller på jorden i hvilket vi kan bli frelst. Han venter på deg for å gi deg livsens krone og de helliges arvedel i lyset. Bli hos ham! Mitt kjære barn, bli hos din trofaste Frelser og Forbarmer! Du har lovet ham det ved hans hellige alter for Gud og mennesker og de hellige engler. Han har hørt og tatt imot ditt løfte. Bli hos han! Hold den pakt som du har sluttet med han på din konfirmasjonsdag. Han holder sin pakt i all evighet. Om du har forlatt ham, og om du har glemt pakten, så vend tilbake! "Omvend deg, du forvente Israel!" sier Herren. "Jeg vil ikke la mitt vrede ansikt falle på eder, for jeg er miskunnelig, jeg vil ikke holde fast ved min vrede evinnelig. Erkjenn din misgjerning at du har falt fra Herren, din Gud." Jer 3, 12.13. Vend tilbake til din Frelser i inderlig bot, i hjertelig tro og med rett alvor! Bli hos din Frelser og Forløser! Uten ham har du ingen lykke, ingen glede, ingen trøst, ingen fred, ingen nåde, ingen velsignelse, intet håp og ingen salighet. Bli derfor hos han! Bli hos han i kamp og strid, i arbeid og møye, i kors og nød, i lyst og glede, i smerte og lidelse og i liv og død! Bli hos ham, så skal du ikke bli til skamme i hans gjenkomst. Om du enn skal være fattig og ringe i denne verden, så skader det deg ingenting. Om enn ditt liv skal være fullt av møye og arbeid, fullt av kors og bekymring, så la ikke det anfekte deg! Om du ikke etterlater deg verken åker eller kveg, verken hus eller gård, så sørg ikke over det! Om du ikke har samlet deg penger og gods, så har ikke det stort å bety. Om du ikke har noen ære og anseelse hos verdens mennesker, så betyr ikke det noe! Bli bare hos den Herre Jesus! Ditt liv vil da likevel bli fullt av lykke og glede. Om han på den ytterste dag vil spørre deg: "Har du noen gang lidt mangel hos meg?" Så vil du glad og takknemlig kunne svare: "Nei, Herre, aldri!" Og han skal stille deg ved sin høyre hånd hos sin Faders velsignede, og du skal bli hos ham i all evighet.

Web levert av CustomPublish AS