Hjem/Om samlinga.net/Den luthersk læstadianske menighet

Om menigheten

Den Luthersk Læstadianske menighet er historisk sett en del av den læstadianske vekkelsesbevegelsen på nordkalotten. De læstadianske menighetene har alle sitt utspring fra forkynnelsen til den svenske presten Lars Levi Læstadius, som var prest i svensk Karesuando og Pajala. Læstadianismen er kjent som en lavkirkelig bevegelse, med noe ulik tilknytning til statskirkene i de ulike landene. Den læstadianske bevegelsen ble i løpet av 18- og 1900-tallet delt opp i flere forskjellige retninger som i dag fremstår som selvstendige menigheter. Denne oppdelingen skyldtes delvis store geografiske avstander, kulturelle forskjeller og uenigheter om teologiske spørsmål.

Vekkelsesbevegelsens fokus i forkynnelsen har alltid vært at hvert enkelt menneske må ha et ekte og oppriktig trosforhold. Dette trosforholdet må prege hvordan man lever sammen i forhold til andre mennesker og omgivelsene rundt seg. Den Luthersk Læstadianske menighet legger stor vekt på den lutherske kirkens opprinnelige lære. De grunnleggende tekstene for oss er Bibelen, den lutherske kirkens bekjennelsesskrifter, og prekensamlinger av Martin Luther.

I likhet med mange andre konservative menigheter i Norge, lever vår menighet i et stadig mer utfordrende forhold til Den norske Kirke. Vi opplever at DNK har beveget seg langt bort fra det felles læregrunnlag vi burde stå fast på. Det betyr blant annet at vi ikke kan støtte den liberaliseringen av flere lærestandpunkt som kvinnelige prester, homofili og synet på ekteskapet.

Web levert av CustomPublish AS